Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Styczeń, styczeń wszystko studzi – ziemię, bydło, ludzi

Restauracja Rycerska

Reszel - Rada Miejska

Gmina Reszel laureatem Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Miło nam poinformować Państwa, że Gmina Reszel znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji Rankingu Rzeczpospolitej w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska”.

To niewątpliwy sukces zwłaszcza, że oceniane były wszystkie samorządy – miasta i gminy z całej Polski. Tym bardziej cieszy fakt, że działania podejmowane przez nasz stosunkowo niewielki samorząd zyskały uznanie w tak poważnym rankingu .

Sposób wyboru najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej” zatwierdziła niezależna kapituła, w której skład weszli:

 • prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Kapituły
 • prof. dr hab. Michał Kulesza – twórca reformy samorządowej w Polsce
 • Elżbieta Suchocka-Roguska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Krzysztof Hetman – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 • Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
 • Adam Kowalewski – Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Ireneusz Fąfara – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Katarzyna Ostrowska – dziennikarka działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”
 • Artur Sierant wiceprezes Presspubliki , wydawcy „Rzeczpospolitej”
 • Paweł Jabłoński – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

Samorządy oceniane były w trzech kategoriach:

 • miasta na prawach powiatu
 • pozostałe gminy miejskiej i miejsko-wiejskie
 • gminy wiejskie

Ocena przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie analizie poddane zostały wszystkie gminy a wybrane zostały gminy te najlepiej zarządzające finansami w latach 2004-2007 i jednocześnie najwięcej środków wydawały na inwestycje. Dane te pozyskano z Ministerstwa Finansów. Oceniano min.

 • wartość środków UE, które wpłynęły do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca
 • zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych
 • relację nakładów na inwestycje w stosunku do zadłużenia
 • dynamikę wzrostu wydatków na 1 mieszkańca w wybranych dziedzinach ( np. transport, ochrona środowiska itp.)

W wyniku weryfikacji w pierwszym etapie uzyskano listę samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom przyjętym przez kapitułę. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało ok. 500 samorządów. W tej grupie znalazły się wszystkie miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

Do wytypowanych w ten sposób gmin w czerwcu br. gazeta Rzeczpospolita przesłała ankietę. Pytania zawarte w ankiecie wymagały podania danych za lata 2005-2008 i dotyczyły różnych dziedzin działalności samorządu , m in.

 • współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym wysokości dofinansowania ich działalności z budżetu jst
 • nakładów na gospodarkę mieszkaniową
 • wyników testów gimnazjalnych i testów szóstoklasistów
 • ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w danym roku
 • kontroli wykonania budżetu gminy przez uprawnione instytucje
 • ilość wydanych decyzji administracyjnych, w tym ilość decyzji skutecznie zaskarżonych do SKO
 • wysokości wydatków na promocję gminy
 • preferencji podatkowych ( ulgi, umorzenia, przesunięcia terminów płatności, itp.) i in.
 • wspierania rozwoju przedsiębiorczości (procedury, plany zagospodarowania, poręczenia, gwarancje, uzbrajanie terenów pod inwestycje)
 • organizacji funkcjonowania Urzędu (wdrożone systemy zarządzania ISO)
 • stopnia informatyzacji Urzędu i stopnia przygotowania informatycznego Urzędu do obsługi Klientów przez Internet i in.

To już kolejne wyróżnienie dla Gminy Reszel, niebagatelne, bo o znaczeniu ogólnopolskim. Przypomnieć tu należy choćby tytuł laureata konkursu PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII w kategorii: jednostka samorządu terytorialnego za działania proekologiczne realizowane w mieście i gminie Reszel, czwarte miejsce we współzawodnictwie gmin województwa Warmińsko-Mazurskiego LZS za rozwój i upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim czy też Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości.

REKLAMA

opublikowano: 2009-09-02, © Urszula Sawa,

1792

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA