Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły

Restauracja Rycerska

Reszel - Wydarzenia_szkolne

Samorząd Uczniowski 2021/22 już działa!

Jak co roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję zadeklarowania swojego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego. Działalność tego organu obejmuje wiele projektów i zadań na rzecz szkoły. Członkowie reprezentują interesy wszystkich uczniów szkoły wobec rodziców i nauczycieli. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, iż i w tym roku uzbierała się super gromadka działaczy, osób niezwykle kreatywnych, odpowiedzialnych i dojrzałych w podejmowaniu się stale pączkujących pomysłów. Za nami wybory na przewodniczącego SU, w których udział wzięło 196 uczniów naszej szkoły. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

 • Przewodnicząca SU – A.P.H. T. Scheiba – kl. III TIp ( 75 głosów)
 • Z-ca przewodniczącej – M. Sańko – kl. I BS (27 głosów)
 • Skarbnik – A.Jurzyk – kl. III TIp (22 głosy)

Przypominamy naszym uczniom, iż każdy ma prawo wpływać na to, co dzieje się w szkole. To uczniowie decydują, jakimi sprawami zajmuje się samorząd, dlatego pole działania jest właściwie nieograniczone. Zachęcamy do wspólnych inicjatyw, do zgłaszania pomysłów naszym samorządowcom.

A w roku szkolnym 2021/22 w skład SU weszli:
B. Cwynar, K. Jachnowicz, N. Jakubiak, A. Jurzyk, K. Konopka, I. Kułakowska, M. Korzeniewska, J. Lewandowski, M. Lisek, W. Łazarska, K. Nowińska, J. Samotyha, M. Sańko, A. Scheiba, N. Stankiewicz, M. Wodnicki oraz N. Zalewska.

Zgodnie z Regulaminem SU do zadań jego członków należą:

 • 1) dbałość o dobre imię szkoły, honor szkoły, kontynuowanie tradycji szkoły;
 • 2) motywowanie uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych;
 • 3) przedstawianie kadrze kierowniczej szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów;
 • 4) pełnienie roli rzecznika interesów uczniowskich;
 • 5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami w nauce;
 • 6) zapobieganie konfliktom między uczniami, rozstrzyganie i zgłaszanie ich opiekunowi i dyrektorowi;
 • 7) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród;
 • 8) organizowanie prac społecznie użytecznych w szkole i środowisku.

Samorząd wydaje także opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • 1) prawo do zapoznania się z programami nauczania;
 • 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji, między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
 • 4) prawo do wydawania gazety szkolnej i prowadzenia Spółdzielni Uczniowskiej;
 • 5) prawo wyboru i odwołania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu na okres kadencji samorządu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły ; 
 • 6) wydanie pisemnej opinii o nauczycielach podlegających ocenie, na wniosek dyrektora szkoły;
 • 7) wydawanie pisemnej opinii o uczniu, w stosunku do którego podjęto postępowanie o skreśleniu z listy uczniów.

Grupa opracowała już harmonogram imprez i uroczystości szkolnych. O każdej z nich na bieżąco będziemy informować społeczność szkolną poprzez ogłoszenia i plakaty w budynku szkolnym, na stronie szkoły, na FB oraz szkolnym Istagramie.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszych inicjatyw. Przed nami już w nadchodzącym tygodniu Dzień Chłopaka. 30 września odbędzie się Szkolny Turniej w Piłkę Siatkową. Czekamy na drużyny poszczególnych klas lub mieszane. Zgłoszenia u p. Subocza lub p. Gamdzyka. Do 4 października trwa konkurs na plakaty związane z krajami europejskimi z okazji Europejskiego Dnia Języków przypadającego 26 września. Prace można nadsyłać lub przynieść do nauczycieli języków obcych. Szczegóły na plakacie promocyjnym. Naszym Samorządowcom życzymy codziennej satysfakcji, niekończących się pomysłów i dużo radości podczas pracy w zespole.

Julita Woźniakowska – opiekun SU

REKLAMA

opublikowano: 2021-09-27, © Julita Woźniakowska,

784

ostatnie artykuły z tego działu:

 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
 fot.Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu