Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Restauracja Rycerska

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Safe harbour dla transakcji finansowych

2019 rok przyniósł zmiany dotyczące sporządzania lokalnych dokumentacji cen transferowych. Od tego czasu do dokumentacji należy dołączać analizę cen transferowych, wykazującą rynkowy charakter transakcji kontrolowanych. Wraz z wprowadzeniem wymogu posiadania analizy porównawczej wprowadzono także mechanizm tzw. „bezpiecznej przystani”, pozwalający na odstąpienie od wykazania porównywalności rynkowości niektórych transakcji kontrolowanych.

Do takich transakcji zaliczają się m.in. niektóre transakcje finansowe. Należą do nich pożyczki, kredyty oraz emisje obligacji, pod warunkiem spełnienia pewnych ustawowych wymogów. Warunkami, które muszą zostać spełnione w celu skorzystania z uproszczenia są:

  • ustalenie wysokości oprocentowania w oparciu o bazową stopę procentową i marżę ogłoszoną przez Ministra Finansów,
  • brak dodatkowych opłat w postaci prowizji i premii,
  • okres na który zawarta jest transakcja nie może przekroczyć 5 lat,
  • łączny poziom zobowiązań albo należności nie może przekraczać 20 mln złotych.

Ponadto pożyczkodawca nie może mieć siedziby, ani zarządu w kraju znajdującym się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. W przypadku pożyczek (oraz odpowiednio kredytów i emisji obligacji) udzielonych w walucie innej niż złoty, należy przeliczyć ich wartość zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wypłaty kapitału.

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów możliwe jest odstąpienie od określenia rynkowości transakcji, a co za tym idzie podatnik uzyskuje pewność uznania przez administrację podatkową ceny lub elementu ceny za rynkową.

Ze stosowaniem safe harbour dla transakcji pożyczek (kredytów i obligacji) związany jest również obowiązek raportowania schematu podatkowego.

Podmiotami, które specjalizują się w analizach możliwości skorzystania z „bezpiecznej przystani” są m.in. firmy doradcze działające w obszarze cen transferowych, przykładowo https://cmt-advisory.pl/co-robimy/ceny-transferowe/analiza-mozliwosci-zastosowania-safe-harbour/

 

REKLAMA

opublikowano: 2021-02-24, © materiał zewnętrzny,

162

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

%s
fot. materiał zewnętrzny