Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.

Reszel - Informacje_i_wydarzenia

Przystępienie miasta Reszel do Cittaslow

12 lipca 2004 r. w ramach obchodów Święta Miasta - 667 rocznicy nadania praw miejskich w Reszlu odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, na której doszło do podpisania Porozumienia o współpracy między Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego Andrzejem Ryńskim, Burmistrzem Reszla Zdzisławem Szypulskim i Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego "Zamek" w Reszlu Maciejem Ciborowskim.

Strony uznały za konieczne podjęcie współpracy w celu przystąpienia miasta Reszel do Cittaslow, Międzynarodowej Sieci Miast.

Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow (wolne miasta) Bycie "slow" nie oznacza zostania w tyle. Przeciwnie, oznacza używanie nowych technologii w taki sposób, aby sprawić, że miasteczka i miasta staną się idealnym miejscem do życia.

W 1998 roku we Włoszech powstał pomysł utworzenia Międzynarodowej Sieci Miast zrzeszonych w Cittaslow. We Włoszech 23 miasta i miasteczka spełniają warunki i są zaklasyfikowane do Cittaslow. Wiele innych jest w trakcie procesu certyfikacji i czekają na rozpatrzenie ich przyjęcia.

Aby stać się jednym z miast Cittaslow należy spełniać podstawowe wymagania odnoszące się do polityki środowiska, infrastruktury, poziomu lokalnej produkcji, rzemiosła usług i bazy noclegowej. Dodatkowo członkostwo oznacza ustawiczne zaangażowanie w rozwijanie zasobów, tworzenie projektów i ich realizowanie.

Osoby zajmujące się zagospodarowaniem przestrzennym miast i socjolodzy uznali, że najbardziej ludzkim wymiarem życia jest mieszkanie w małych aglomeracjach z nie większą niż 50.000 liczbą mieszkańców. Modelem idealnego miasta jest miasto późnośredniowieczne i renesansowe.

Ruch "Cittaslow" to organizacja, która ma swój statut i regulamin. Kładzie się nacisk na pojęcie "dobrego życia" rozpatrywanego w kategoriach jakości lokalnego środowiska i zaplecza gastronomicznego a także ujęcia nowych technologii dla wspólnego dobra.

Co znaczy: zostać miastem Cittaslow? - Udział w tej organizacji oznacza konieczność poszanowania wymagań kwalifikacyjnych, jeżeli chodzi o wspieranie tradycyjnych lokalnych potraw, gościnności itp. Te społeczności zdecydowały się robić wszystko, co mogą, żeby pozwolić mieszkańcom i gościom nacieszyć się ich miastem i po prostu - poprawić jakość życia.

Aby osiagnąć status miasta "Cittaslow" miasto akceptuje wytyczne by dążyć i pracować nad poprawą serdecznej atmosfery oraz chronić lokalne środowisko. Zmiany zawsze mogą być wprowadzane i zastosowane - często czerpiąc inspiracje z programów wdrożonych w innych miastach. Niektóre z programów już realizowanych w ruchu Cittaslow to projekty recyklingu, informacje dla turystów, które maja pomóc doświadczyć prawdziwie "lokalnych" przeżyć.

Ruch Cittaslow dąży do promocji dialogu i komunikacji pomiędzy lokalnymi producentami i konsumentami. Dzięki pomostowym pomysłom ochrony środowiska, promocji zrównoważonego rozwoju miejskiego życia ruch Cittaslow dostarcza bodźców branży produkcji żywności używającej naturalnych i przyjaznych dla środowiska technik.

Miasta Cittaslow nie są siedzibami regionalnych rządów lecz silnymi lokalnymi społecznościami, które zdecydowały się poprawić jakość życia swoich mieszkańców.

W 1999 miasto Orvieto we Włoszech było jednym z założycieli stowarzyszenia. Założyciele dążą do zawarcia uregulowań chroniących małe miasta w konstytucji UE. Planowane są organizacje kongresu za granicą w celu szerszego rozpropagowania Cittaslow na arenie międzynarodowej W chwili obecnej tematem zainteresowani są Niemcy, Anglia, Stany Zjednoczone.

Włochy miasto Orvieto przykład działań:Zwiększenie ruchu dla pieszych w centrum miasta. Rozwijanie interdyscyplinarnego programu Zdrowia i Trwałości w celu poprawy publicznej służby zdrowia, usług i środowiska. Przez Komitet Koordynujący podejmowane są wspólne inicjatywy: Są to szkolenia, projekty ochrony lokalnych produktów i rzemiosł, tworzenie strefy ruchu dla pieszych, kontrola jakości powietrza, otworzenie wsparcia dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

Treść porozumienia

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zawarte w dniu 12 lipca 2004 roku między:

Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Andrzeja Ryńskiego,

Gminą Reszel reprezentowaną przez Burmistrza Reszla Zdzisława Szypulskiego,

Stowarzyszeniem Kulturalnym "Zamek" w Reszlu reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia Macieja Ciborowskiego

zwanych dalej "Stronami" następującej treści:

Mając na względzie wdrażanie strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, dobro miasta Reszla a w szczególności jego mieszkańców, strony niniejszego Porozumienia uznają za konieczne podjęcie współpracy w celu przystąpienia miasta Reszla do Cittaslow, Międzynarodowej Sieci Miast, które pracują nad poprawą jakości życia ich społeczności.

Artykuł 1

 1. Strony Porozumienia zobowiązują się do podjęcia współpracy mającej na celu przystąpienie miasta Reszla do Międzynarodowej Sieci Miast, Cittaslow.
 2. Współpraca będzie realizowana poprzez wprowadzenie konkretnych programów w dziedzinach określonych w art. 2 z uwzględnieniem wymiany doświadczeń i umiejętności Stron. Strony Porozumienia współpracować będą w promocji tego przedsięwzięcia.
 3. Szczególną uwagę Strony poświęcą wymianie informacji i doświadczeń dotyczących wykorzystania europejskich środków i wspólnemu opracowywaniu programów mających na celu uzyskanie wsparcia finansowego wspólnoty europejskiej.

Artykuł 2

Zakres współpracy, o której mowa w art. 1 obejmuje następujące dziedziny:

 • ochronę środowiska
 • infrastrukturę miejską
 • produkty lokalne
 • turystykę i promocję
 • inne dziedziny

Artykuł 3

W celu zapewnienia właściwej współpracy Strony powołują:

 1. Komitet Sterujący w składzie:
  • Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
  • Burmistrz Reszla,
  • Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Zamek"

  Komitet Sterujący pełnić będzie rolę koordynatora realizacji niniejszego Porozumienia.

  Współpraca realizowana będzie w oparciu o szczegółowe programy określające partnerów, zasady techniczne i finansowe oraz kalendarz ich realizacji.

 2. Zespoły Techniczne do spraw przygotowania i realizacji projektów finansowanych z środków europejskich i innych pozyskiwanych środków. Składy osobowe Zespołów Technicznych ustalane będą przez Komitet Sterujący każdorazowo do każdego projektu.

REKLAMA

opublikowano: 2004-07-17, © Lucyna Macełko,

7872

ostatnie artykuły z tego działu:

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Burmistrz Reszla i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego
fot. Krzysztof Majcher
Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Burmistrz Reszla i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Zamek" w Reszlu podpisują porozumienie o współpracy.