Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje

Reszel - Rada Miejska

Rada Miejska w Reszlu IV kadencji 2002-2006

Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski
Z-ca Burmistrza Reszla Janusz Kozoń

Rada Miejska w Reszlu
IV kadencji 2002-2006

Przewodniczący Rady Miejskiej - Tadeusz Żegis - Komitet Wyborczy Wyborców "OSIEDLA MIASTU"
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Grzegorz Kwiatkowski - KWW Andrzeja Kwiatkowskiego

Wanda Dzięcioł - Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM"
Małgorzata Gardocka - KWW "Reszelskie Forum Samorządowe""
Stanisław Gojło - Komitet Wyborczy Forum Inicjatyw Lokalnych
Mirosław Bogusław Grochocki - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Kazimierz Józefowicz - Komitet Wyborczy Forum Inicjatyw Lokalnych
Jolanta Kośnik - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Teresa Kubiak - Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA SKUTECZNA
Andrzej Grzegorz Kwiatkowski - KWW Andrzeja Kwiatkowskiego
Waldemar Mieszkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Wojciech Pawłowski - Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA SKUTECZNA
Jarosław Pieniak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Krzysztof Wojciech Pikała - Komitet Wyborczy Wyborców - Niezależny Reszel
Zbigniew Jan Sikora - KWW "Reszelskie Forum Samorządowe"
Edward Szmul - KWW "Reszelskie Forum Samorządowe"
Tadeusz Żegis - Komitet Wyborczy Wyborców "OSIEDLA MIASTU"

Na II Sesji Rady Miejskiej w Reszlu 6.12.2002 r. powołane zostały cztery Stałe Komisje Rady Miejskiej w składzie siedmiu Radnych w każdej.

 • Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
 • Komisja Rewizyjna

Ustalony został następujący zakres działania i skład osobowy poszczególnych Komisji:

Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel

 • Opiniowanie projektów finansowania inwestycji gminnych, programów gospodarczych i gospodarki budżetowej gminy
 • Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy
 • Sprawowanie kontroli nad budżetem gminy i jego zmian
 • Sprawowanie kontroli realizacji uchwał w zakresie właściwości komisji
 • Współdziałanie z instytucjami i służbami w zakresie stanu sanitarnego obiektów publicznych, estetyki i infrastruktury komunalnej.

- Imienny skład osobowy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Reszel, - działającej przy Radzie Miejskiej w Reszlu :

Jolanta Kośnik - Przewodnicząca Komisji
Mirosław Grochocki - Z-ca Przewodnicząceego
Wanda Dzięcioł
Kazimierz Józefowicz
Andrzej Kwiatkowski
Krzysztof Wojciech Pikała
Jarosław Pieniak

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Polityka w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych
 • Opiniowanie spraw dot. realizacji zadań w dziedzinie kultury, kultury fizycznej
 • Polityka w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 • Współdziałanie z instytucjami i służbami ładu i porządku publicznego.

Imienny skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego działającej przy Radzie Miejskiej w Reszlu :

Stanisław Gojło - Przewodniczący Komisji
Waldemar Mieszkowski - Zastępca Przewodniczącego
Wanda Dzięcioł
Małgorzata Gardocka
Kazimierz Józefowicz
Teresa Kubiak
Edward Szmul
Jarosław Pieniak

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

 • Opiniowanie inwestycji realizowanych w zakresie ochrony wód, powietrza, wody
 • Polityka w zakresie zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
 • Podejmowanie działań w zakresie ochrony przyrody i ochrony zwierząt
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie polityki prowadzonej w sektorze rolnictwa

Imienny skład osobowy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, działającej przy Radzie Miejskiej w Reszlu :

Krzysztof Wojciech Pikała - Przewodniczący Komisji
Wojciech Pawłowski - Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Gardocka - Sekretarz Komisji
Mirosław Grochocki
Teresa Kubiak
Andrzej Kwiatkowski
Zbigniew Sikora

Komisja Rewizyjna

Do składu Komisji Rewizyjnej powołanych zostało 7 radnych :

Edward Szmul - Przewodniczący Komisji
Stanisław Gojło
Jolanta Kośnik
Waldemar Mieszkowski
Wojciech Pawłowski
Zbigniew Sikora

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Reszel.

REKLAMA

opublikowano: 2002-12-08, © Lucyna Macełko,

4801

ostatnie artykuły z tego działu: